Biblioteka Główna

Biblioteka Główna.

Rok akademicki 2004/2005 Biblioteka Główna WSHE we Włocławku rozpoczęła w nowej siedzibie. Jej ponowne uruchomienie po przerwie wakacyjnej nastąpiło 4 października 2004 r. Nowa siedziba znajduje się przy Placu Wolności 1. Pozyskany lokal jest trzykrotnie większy od zajmowanego dotychczas przy ulicy Piwnej 3. Powierzchnia ponad 600 m2 mieści 56,2 tys. książek i 16 tytułów prenumerowanych czasopism. Z biblioteki korzystać mogą studenci i kadra naukowa WSHE, członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz studenci uczelni włocławskich, z którymi WSHE podpisała stosowne umowy. Czytelnicy uzyskali przestronną, klimatyzowaną czytelnię na 50 miejsc wyposażoną dodatkowo w 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W skomputeryzowanej wypożyczalni znajduje się 8 stanowisk do poszukiwań w katalogu.


Obsługa czytelnika w Wypożyczalni

Poprzednia siedziba Biblioteki Głównej WSHE mieściła się przy ul. Piwnej 3. Zajmowała powierzchnię ponad 200 m 2. Czytelnia z księgozbiorem podręcznym pozwalała zabezpieczyć 30 miejsc do pracy studentów. Również wypożyczalnia okazała się zbyt mała, jak na potrzeby rosnącej wciąż liczby studentów WSHE. Stąd decyzja o przeniesieniu biblioteki do nowej siedziby. Przy ul. Piwnej 3 biblioteka działała 5 lat (od 18.03.1999 r. do 30.09.2004 r.). Jej początki zaś sięgają roku 1995 tj. okresu powołania WSHE. Wówczas gromadzeniem księgozbioru na potrzeby wyodrębnionej w przyszłości biblioteki uczelnianej, zajmował się oddelegowany do tych zadań pracownik Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (założyciela WSHE). W ciągu 5 lat samodzielnej działalności biblioteka zgromadziła 32 tys. książek (5 tys. zastano w roku 1999). Zwiększono również prenumeratę czasopism z ok. 30 do 91 tytułów.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 48.700 woluminów zbiorów własnych oraz 7500 książek przyjętych w depozyt z Biblioteki Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Książki nabywane są głównie drogą zakupów. Prowadzona jest także wymiana nowości wydawniczych i dubletów z bibliotekami stanowiącymi sieć bibliotek wyższych szkół niepaństwowych oraz bibliotekami uczelni państwowych np. Biblioteką Główną UMK w Toruniu czy Biblioteką Główną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiele cennych pozycji uzyskano drogą darowizny od instytucji i osób fizycznych. Prenumerata czasopism reprezentowana jest 16 tytułami.

Dynamiczny rozwój Uczelni, zwiększenie liczby wydziałów i kierunków powoduje gromadzenie najnowszej literatury z dziedziny ekonomii, prawa, zarządzania, bankowości, administracji, bezpieczeństwa narodowego oraz pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, historii, ochrony środowiska, filozofii i filologii polskiej a także pielęgniarstwa i wychowania fizycznego. Podnosi to atrakcyjność księgozbioru. Do dyspozycji czytelników, oprócz tradycyjnych materiałów bibliotecznych, takich jak książki i czasopisma, udostępniono bazy danych poprzez Internet oraz na płytach CD-ROM, jak również kasety magnetofonowe do nauki języków. Istnieje możliwość wykonania wydruków komputerowych, skanowania oraz kserowania fragmentów materiałów bibliotecznych.

 

Wiedza nie jest lekka...

Komputeryzacja Biblioteki Głównej WSHE

Początki komputeryzacji Biblioteki sięgają roku 1998, kiedy rozpoczęto katalogowanie książek opierając się na programie MAK. Jednak do pełnej automatyzacji prac Biblioteki program ten został oceniony jako niewystarczający i wraz z uruchomieniem Biblioteki przy ul. Piwnej 3 podjęto decyzje o zakupie Zintegrowanego Systemu Obsługi Biblioteki SOWA. System ten funkcjonuje od maja 1999 roku. Wraz z uruchomieniem sieci komputerowej obejmującej Uczelnię, zakupione zostały moduły do obsługi Wypożyczalni, co pozwoliło z początkiem roku akademickiego 2000/2001 rozpocząć komputerową ewidencję czytelników oraz wypożyczeń książek. Odbywa się to z wykorzystaniem kodów kreskowych, w które zaopatrzone są zarówno książki Biblioteki Głównej, jak również legitymacje czytelników. Przy pomocy czytnika kodów kreskowych poszczególne pozycje książkowe wprowadzane są na komputerowe konta użytkowników Biblioteki. Eliminuje to błędy, które mogą powstawać podczas tradycyjnego systemu wypożyczeń.

Od 1 czerwca 2001 roku czytelnicy mogą zapoznawać się z zasobami książnicy uczelnianej poza jej siedzibą, wykorzystując komputer z podłączeniem do Internetu. Katalog ten umożliwia wyszukiwanie książek według nazwiska autora, tytułu oraz wydawnictwa, a także hasła przedmiotowego. Od czerwca 2003 r. na stronie www znajduje się również katalog czasopism biblioteki. System ten ułatwi dostęp do informacji o zasobach książkowych i czasopiśmienniczych Biblioteki Głównej osobom studiującym zaocznie, które rzadziej niż studenci studiów dziennych mają okazję kontaktować się z Biblioteką.

 

Wspólna nauka w Czytelni

Doceniając rangę postępu w dziedzinie automatyzacji docierającej również do świata nauki, Biblioteka czyni starania o pozyskiwanie dostępu do światowych baz danych poprzez sieć Internet.  Od kwietnia 2009 r. biblioteka oraz pracownicy w całej Uczelni uzyskali dostęp do Systemu Informacji Prawnej "Legalis on-line", aktualizowanego w trybie tygodniowym. Uzyskanie tak szerokiego dostępu poprzez Internet zapewnia komfort pracy na wszystkich stanowiskach pracowniczych i studenckich w Czytelni Biblioteki Głównej.
15 lutego 2010 r. Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej przystąpiła do projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nazwie Wirtualna Biblioteka Nauki (www.wbn.edu.pl). Tym samym uzyskała bezpłatny dostęp do komercyjnych baz danych zawierających artykuły z zagranicznych czasopism naukowych (EBSCO Publishing, Elsevier Scopus, Web of Knowledge, Nature, Wiley oraz Springer). Studenci i kadra naukowo-dydaktyczna naszej Uczelni otrzymała tym samym możliwość korzystania z nowego i jakże cennego narzędzia badawczego.  Biblioteka uzyskała również dostęp do dwóch baz e-booków :E-Publikacje Nauki Polskiej oraz IBUK Libra. Czytelnicy mogą korzystać z ich zasobów w sieci uczelnianej oraz na komputerach osobistych .
W czytelni Biblioteki Głównej można przygotowywać teksty, prezentacje I wykresy na bazie programu Office 2003 . 
 
We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.